M Art Center logo

Benchmark of Times – The Joint Exhibition of Five Artists on Chinese Figurative Art | Zhengqu Duan Hongzhou He Yan Wang Dongwang Xin Xiong Yin